เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon เอกสารประกอบการทำแผนงบประมาณ ปี 58

เอกสารประกอบการทำแผนงบประมาณ ปี 58

เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ4

คุณลักษณะที่โรงเรียนสุจริตต้องการ

คุณลักษณะสุจริต    5     ประการ

โครงการ ใน แผนปฏบัติการประจำปีงบประมาณ  2558   ที่สอดคล้องกับ   15   มาตรฐาน    สพฐ

จุดเน้นของ สพฐ

แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

แนวทางการประเมินภายนอก  รอบที่  4

แบบเค้าโครงการเสนอโครงการ   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2558

ผู้ที่ต้องเขียนโครงการ     ปีงบประมาณ   2558

มาตรฐานสพฐ 15 ข้อ

เอกสาร   ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 56

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 16:16 น.)

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2557

รายงานการประชุม รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 4 / 2557

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องประชุมชุมชนโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 16:17 น.)

 

PostHeaderIcon รูปแบบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

<< เอกสารรูปแบบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57 - 58 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา > >

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 09:44 น.)

 

PostHeaderIcon เอกสารเพื่อดาวโหลด

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

>>>-กำหนดการ   ประชุม  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

>>>-ปะหน้าสรุปผลการประเมินตนเอง   ประจำปีการศึกษา  2556

>>>-รายงานSAR 55

>>>-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษ1

>>>-สรุปผลการประเมินตนเอง

>>>-เอกสารและตัวอย่างการให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน

>>>-แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

>>>-ปะหน้าสรุปผลการประเมินตนเอง   ประจำปีการศึกษา  2557 มาตราฐาน15

>>>-สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐาน 15

 

PostHeaderIcon รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ครั้งที่ 1 / 2557

<< ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม >>

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 15:51 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss