เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon คณะกรรมการสถานศึกษา


1.  นายนัดนวุธิ์ รัชนิพนธ์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ประธานกรรมการ

2.  นางอรวรรณ เลี่ยมสุวรรณ        ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

3.  นายนภดล ศิริธวัช                  ผู้แทนครู                                          กรรมการ

4.  นายสาโรจน์ วิทยชาญวิฑูร      ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

5.  นายสุรชัย ยอดสนิด               ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

6.  พระครูนิยมธรรมาวุธ               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

7.  นายอุหมอด ชีพเหล็ก             ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม                   กรรมการ

8.  นายอดุลย์ พันธ์โพธิ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

9.  ร.ต.ต.บุญเกื้อ หนูสาร             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

10.  นางสาววิมลศรี ตะโฉ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

11.  นางสาวรติกร พูลเดช            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

12.  นายพิศาล เท่าซุง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

13.  นายคำแดง พรมดาว             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

14.  นายมงคล ศรีคง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

15.  นายวีระศักดิ์    ภู่ขันเงิน        ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 12:21 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss