เข้าสู่ระบบLink

E-Office

SPM14

PostHeaderIcon พันธกิจ/เป้าประสงค์

 พันธกิจ (Missions)

๑. ให้นักเรียนในเขตบริการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์

๓.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี

๔.  ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และทักษะในการดำรงชีวิต

 ๕.  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Corporate Opjective/Goal)

            ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:40 น.)

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้บริหารโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
bord

นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

3| | |ผู้บริหารโรงเรียน| | |4

เวลาและจำนวนผู้เข้าชม
      


ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ข่าวล่าสุด Rss
ข่าวการศึกษา
ข่าว IT Rss